ANBI

ANBI

 

Hieronder treft u achtereenvolgens de balans per 31 december 2018 en het exploitatieoverzicht over 2018 aan, alsmede het vigerende beleidsplan van de stichting. In dit laatste document vindt u tevens het correspondentieadres, de KvK-registratie, het RSIN-nummer, het beloningsbeleid en de bestuurs-samenstelling.  
               
BALANS per 31 december              
    2018   2017      
ACTIVA              
Vaste activa          
Transportmiddelen   57.532,00   57.532,00      
Cum.Afschr. transportmiddel(en)   -30.236,00   -17.293,00      
               
    27.296,00   40.239,00      
Bureau-inventaris          
Liquide middelen              
Rabobank   61.868,76   49.412,51      
Vorderingen op korte termijn              
Te ontvangen BTW          
Vooruitbetaalde verzekeringspremie          
Interest Rabobank   4,96        
Debiteur          
Diversen          
               
Totaal activa   89.169,72   89.651,51      
               
PASSIVA              
Eigen vermogen          
               
Eigen vermogen   33.715,82   32.618,52      
Resultaat dit jaar   -2.550,00   1.097,30      
               
    31.165,82   33.715,82      
               
Voorzieningen en reserveringen              
Vooruitontv. Invest. Bijdrage Lions   3.000,00   4.000,00      
Algemene reserve   32.175,90   31.080,69      
Voorziening “Lustrum 2020”   4.500,00   3.500,00      
Reserve afschrijvingen   8.350,00   6.350,00      
Voorziening onderhoud   1.875,00   1.875,00      
Voorziening Restitutie sponsorgelden   5.500,00   5.500,00      
Eigen Risico Fonds voor schades   1.130,00   3.630,00      
               
               
               
Schulden op korte termijn              
               
Te betalen BTW   1.473,00        
               
               
Totaal passiva   89.169,72   89.651,51      
               
               
EXPLOITATIEOVERZICHT              
    2018   2017      
LASTEN              
Kosten wagenpark              
Afschrijvingen   12.943,00   12.943,00      
Verzekering   2.316,20   1.983,49      
Brandstof   5.651,72   4.247,58      
Onderhoud   829,17   341,42      
Schade   3.900,27   794,77      
               
    25.640,36   20.310,26      
               
Bureaukosten              
Huur kantoorruimte   980,00   1.680,00      
Telefoonkosten   370,43   121,92      
Administratiekosten   773,83   955,18      
Diverse kosten   198,32   1.314,26      
               
    2.322,58   4.071,36      
Algemene kosten              
Kosten vrijwilligers   941,54   769,58      
Kosten lustrumviering              
Dotatie voorz. Lustrum   1.000,00   1.000,00      
Dotatie eigen risicofonds   500,00   500,00      
Dotatie reserve afschr.   2.000,00   2.000,00      
    4.441,54   4.269,58      
               
Voordelig resultaat     1.097,30      
               
Totaal   32.404,48   29.748,50      
               
               
               
BATEN              
Bijdragen              
Contributie leden   10.126,32   10.627,61      
Mozaiek Wonen   1.800,00   1.800,00      
Zorgpartners   0,00   2293,00      
Diverse sponsoren   2.500,00   1.000,00      
    14.426,32   15.720,61      
Reclame              
Reclame-uitingen op de bus   11.130,55   13.316,55      
Algemeen              
Fooienpot   974,45   597,95      
Interest              
Rabo Spaarrekening   4,96   113,39      
Diverse baten              
Afdrachtsverschil BTW   318,00        
Onttrekking Eigen Risicofonds    3.000,00        
               
Nadelig resultaat   2.550,20        
               
TOTAAL   32.404,48   29.748,50      
BELEIDSPLAN 2019    

Vooraf

Het beleidsplan van de STICHTING BODEGRAVEN VERVOER VAN DEUR TOT DEUR omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Het geeft tevens inzicht in de werving en het beheer van de middelen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal regelmatig worden geactualiseerd.

Namens het bestuur van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur,
Francis Zwetsloot,

Voorzitter
31-jul-19

1. Profiel van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur richt zich op het vervoeren van senioren binnen de gemeente Bodegraven. De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is opgericht en notarieel geregistreerd op 21 april 2005. Bedragen die aan de Stichting beschikbaar worden gesteld bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.

2. De doelstelling en het beleid

 De doelstelling
De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur stelt zich conform artikel 2 van haar statuten ten doel het vervoeren van haar deelnemers, zulks teneinde hen zolang mogelijk onafhankelijkheid te bieden en een mogelijk isolement van hen te slechten of te voorkomen door hen te laten deelnemen aan activiteiten, alsmede hen in staat te stellen hun maatschappelijke en/of sociale contacten te onderhouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen, welke naar het oordeel van haar bestuur tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleid
In het beleid staat centraal dat de activiteiten van de stichting uitsluitend worden gericht op lokale senioren, d.w.z. personen van 65 jaar en ouder, die woonachtig zijn in Bodegraven, tot de rotonde Buitenkerk/Kerkweg en tot Wierickerschans aan zowel Noord- als Zuidzijde. De Stichting vervoert geen senioren die beschikken over een zgn. ‘vervoersindicatie’ of personen die zich niet zelfstandig (eventueel met stok of rollator) kunnen voortbewegen. De Stichting verricht geen activiteiten die het plaatselijke taxibedrijf concurrentie aandoen.

3. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt vooral door het ‘verkopen’ van ruimte voor bedrijfslogo’s op de bus. Daarnaast wordt de stichting op beperkte schaal gesponsord. Verder wordt door de deelnemers een maandelijkse individuele contributie betaald.

4. Beheer van middelen

De middelen van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur (ingeschreven RSIN 814503019). bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105394.De stichting beheert een tweetal bankrekeningen: NL91 RABO 0110 0973 94 en NL19 RABO 1023 5222 76, beide op naam van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur.

5. Besteding van middelen

De besteding van middelen is uitsluitend gericht op het in bedrijf houden van een of meerdere aangepaste mini-bussen.

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105394, (RSIN 814503019) als de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur.

Het correspondentieadres luidt Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven.

Aan (de leden van) het bestuur wordt geen bezoldiging toegekend.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
Francis Zwetsloot (voorzitter),
Hans van Irsen (penningmeester)
Harry Breijaert (secretaris)

De stichting publiceert jaarlijks haar balans en exploitatierekening uitsluitend via de website www.vervoervandeurtotdeur.nl.