Bodegraven
18°
lichte regen
Luchtvochtigheid: 82%
Windkracht: 5m/s WZW
Max 17 • Min 16
23°
Vr
24°
Za
22°
Zo
28°
Ma


ANBI

ANBI

 

Hieronder treft u achtereenvolgens de balans per 31 december 2017 en het exploitatieoverzicht over 2017 aan, alsmede het vigerende beleidsplan van de stichting. In dit laatste document vindt u tevens het correspondentieadres, de KvK-registratie, het RSIN-nummer, het beloningsbeleid en de bestuurs-samenstelling.  
               
BALANS per 31 december              
    2017   2016      
ACTIVA              
Vaste activa          
Transportmiddelen   57.532,00   57.532,00      
Afschr. transportmiddel(en)   -17.293,00   -4.350,00      
               
    40.239,00   53.182,00      
Bureau-inventaris          
Liquide middelen              
Rabobank   49.412,51   24.626,26      
Vorderingen op korte termijn              
Te ontvangen BTW   102,06   3.063,00      
Vooruitbetaalde verzekeringspremie   4000   775      
BPM Dacia       5.488,00      
Interest Rabobank   239,43    113,39      
Debiteur       533,61      
Diversen   1011,74     65,00      
               
Totaal activa   50.424,25   87.846,26      
               
PASSIVA              
Eigen vermogen      €      
               
Eigen vermogen   32.618,52   30.373,00      
Resultaat dit jaar   -823,27   2.245,52      
               
    31.795,25   32.618,52      
               
Voorzieningen en reserveringen              
Algemene reserve   22.970,00   35.913,00      
Voorziening “Lustrum 2020”   3.500,00   2.500,00      
Reserve afschrijvingen   17.293,00   4.350,00      
Voorziening onderhoud   1.875,00   1.875,00      
Voorziening Restitutie sponsorgelden   5.500,00   5.500,00      
Eigen Risico Fonds voor schades   3.630,00   3.130,00      
               
    86.563,25   85.886,52      
               
Schulden op korte termijn              
               
Te betalen BTW          
Diesel december       301,47      
Bankkosten Rabobank 4e kwartaal          
Crediteuren   1.658,27   1.658,27      
    1.959,74   1.959,74      
               
Totaal passiva   87.846,26   87.846,26      
               
               
EXPLOITATIEOVERZICHT            
  2017   2016
       
LASTEN            
Buskosten              
Afschrijvingen 12.943,00   4.350,00        
Verzekering 2.758,49   1.354,59        
Brandstof 4.247,58   2.801,52        
Onderhoud     1.165,63        
Schade 794,77   375,20        
Kosten van uitvallen            95,00        
Diverse kosten     1.973,60        
               
  20.743,84   12.020,54        
Bureaukosten              
Huur kantoorruimte 1.680,00   1.680,00        
Telefoonkosten 121,92   100,80        
Administratiekosten 955,18   559,51        
Diverse kosten 1.446,42   169,12        
               
  4.203,52   2.509,43        
Algemene kosten              
Kosten vrijwilligers 769,58   2.125,21        
Kosten lustrumviering            
Dotatie voorz. Lustrum 1.000,00   1.000,00        
Diverse algemene kosten 124,83    –        
Bijzondere lasten en baten 500,00   1.288,54        
Te betalen BTW      –        
               
  2.394,41   4.413,75        
               
Totaal 27.341,77   18.943,72        
               
 resultaat -823,27   2.245,52        
               
TOTAAL 26.518.50   21.189,24        
               
               
BATEN            
Bijdragen              
Contributie leden 10.531,37   8.323,78        
Mozaiek Wonen     1.980,00        
               
  10.531,37   10.303,78        
Reclame              
Reclame-uitingen op de bus 14.316,55   10.154,75        
Algemeen              
Fooienpot 597,95   617,25        
Interest              
Rabo Spaarrekening 239,43   113,46        
Diverse baten              
Baten / lasten voorgaand boekjaar 1.310,00            
Afdrachtsverschil BTW              
Onttrekking Lustrumvoorziening              
               
TOTAAL 26.995,30   21.189,24        
BELEIDSPLAN 2018

Vooraf

Het beleidsplan van de STICHTING BODEGRAVEN VERVOER VAN DEUR TOT DEUR omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Het geeft tevens inzicht in de werving en het beheer van de middelen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal regelmatig worden geactualiseerd.

Namens het bestuur van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur,
Francis Zwetsloot,

Voorzitter
31-jan-18

1. Profiel van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur richt zich op het vervoeren van senioren binnen de gemeente Bodegraven. De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is opgericht en notarieel geregistreerd op 21 april 2005. Bedragen die aan de Stichting beschikbaar worden gesteld bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.

2. De doelstelling en het beleid

 De doelstelling
De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur stelt zich conform artikel 2 van haar statuten ten doel het vervoeren van haar deelnemers, zulks teneinde hen zolang mogelijk onafhankelijkheid te bieden en een mogelijk isolement van hen te slechten of te voorkomen door hen te laten deelnemen aan activiteiten, alsmede hen in staat te stellen hun maatschappelijke en/of sociale contacten te onderhouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen, welke naar het oordeel van haar bestuur tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleid
In het beleid staat centraal dat de activiteiten van de stichting uitsluitend worden gericht op lokale senioren, d.w.z. personen van 65 jaar en ouder, die woonachtig zijn in Bodegraven, tot de rotonde Buitenkerk/Kerkweg en tot Wierickerschans aan zowel Noord- als Zuidzijde. De Stichting vervoert geen senioren die beschikken over een zgn. ‘vervoersindicatie’ of personen die zich niet zelfstandig (eventueel met stok of rollator) kunnen voortbewegen. De Stichting verricht geen activiteiten die het plaatselijke taxibedrijf concurrentie aandoen.

3. Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt vooral door het ‘verkopen’ van ruimte voor bedrijfslogo’s op de bus. Daarnaast wordt de stichting op beperkte schaal gesponsord. Verder wordt door de deelnemers een maandelijkse individuele contributie betaald.

4. Beheer van middelen

De middelen van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur (ingeschreven RSIN 814503019). bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105394.De stichting beheert een tweetal bankrekeningen: NL91 RABO 0110 0973 94 en NL19 RABO 1023 5222 76, beide op naam van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur.

5. Besteding van middelen

De besteding van middelen is uitsluitend gericht op het in bedrijf houden van een of meerdere aangepaste mini-bussen.

6. Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105394, (RSIN 814503019) als de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur.

Het correspondentieadres luidt Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven.

Aan (de leden van) het bestuur wordt geen bezoldiging toegekend.

Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
Francis Zwetsloot (voorzitter),
Hans van Irsen (penningmeester)
Harry Breijaert (secretaris)

De stichting publiceert jaarlijks haar balans en exploitatierekening uitsluitend via de website www.vervoervandeurtotdeur.nl.