ANBI

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur heeft sinds de oprichting de zgn. ANBI-status. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling (stichting of vereniging). Een instelling kan alleen de ANBI-status krijgen als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. Met deze status kan de instelling aanzienlijke fiscale voordelen genieten zoals de vrijstelling van wegenbelasting. Ook is het voor donateurs van de instelling mogelijk om verstrekte donaties fiscaal aftrekbaar te maken. 
In dit hoofdstuk treft u achtereenvolgens de balans per 31 december 2021 en het exploitatieoverzicht over 2021 aan, alsmede het vigerende beleidsplan van de stichting. In dit laatste document vindt u tevens het correspondentieadres, de KvK-registratie, het RSIN-nummer, het beloningsbeleid en de bestuurssamenstelling.

Toelichting Bestuur bij de Balans- en Resultatenrekening 2021

Het jaar 2021 is voor onze stichting een moeilijk maar ook bijzonder jaar geweest. Enerzijds werden we nog steeds geconfronteerd met de nadelige effecten van de Corona-crisis, aan de andere kant konden wij onze nieuwe elektrische bus introduceren. Hierdoor hebben we de dienstverlening aan onze cliënten verder  kunnen verbeteren en een bescheiden bijdrage aan de oplossing van de milieuproblematiek kunnen leveren. Deze forse investering is vooral te danken aan de contributie-bijdragen van onze trouwe klanten en donaties van onze sponsoren. Ook voor hen is 2021 een moeilijk jaar geweest.  Mede door deze structurele bijdragen is de stichting ook na ruim 16 jaar nog altijd financieel gezond en hebben wij – na een uitstel van 1 jaar – in 2021 met alle vrijwilligers ons 3e lustrum kunnen vieren.
In tegenstelling tot voorgaande jaren –met wisselende voor- en nadelige financiële resultaten- heeft de stichting in 2021 een mooi positief resultaat van ruim € 6.000,- geboekt. Dit resultaat is vooral te danken aan het op peil kunnen houden van onze inkomsten  (ondanks de naweeën van de pandemie) en een forse daling van onze uitgaven. Voor de komende jaren ziet het algemene beeld er goed uit: het aantal deelnemende cliënten neemt naar verwachting niet erg toe maar blijft wel constant (ca. 200) en onze sponsoren blijven ons trouw waardoor wij onze cliënten kunnen blijven bedienen. Deze   sociaal-maatschappelijke dienstverlening is en blijft daarom de belangrijkste doelstelling van de stichting.

Beleidsplan

 

Het beleidsplan van de STICHTING BODEGRAVEN VERVOER VAN DEUR TOT DEUR omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten van de stichting. Het geeft tevens inzicht in de werving en het beheer van de middelen. Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI-regeling en zal regelmatig worden geactualiseerd.
Namens het bestuur van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur,
Ton de Bruin,
Voorzitter
31 oktober 2022

Profiel van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur

De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur richt zich op het vervoeren van senioren binnen de gemeente Bodegraven. De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is opgericht en notarieel geregistreerd op 21 april 2005. Bedragen die aan de Stichting beschikbaar worden gesteld bereiken hun doel. De organisatie is klein en slagvaardig.

De doelstelling en het beleid

De doelstelling
De Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur stelt zich conform artikel 2 van haar statuten ten doel het vervoeren van haar deelnemers, zulks teneinde hen zolang mogelijk onafhankelijkheid te bieden en een mogelijk isolement van hen te slechten of te voorkomen door hen te laten deelnemen aan activiteiten, alsmede hen in staat te stellen hun maatschappelijke en/of sociale contacten te onderhouden en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn en dit alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel te bereiken met alle wettige middelen, welke naar het oordeel van haar bestuur tot het bereiken van haar doel bevorderlijk kunnen zijn. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het beleid
In het beleid staat centraal dat de activiteiten van de stichting uitsluitend worden gericht op lokale senioren, d.w.z. personen van 65 jaar en ouder, die woonachtig zijn in Bodegraven, tot de rotonde Buitenkerk/Kerkweg en tot Wierickerschans aan zowel Noord- als Zuidzijde. De Stichting vervoert geen senioren die beschikken over een zgn. ‘vervoersindicatie’ of personen die zich niet zelfstandig (eventueel met stok of rollator) kunnen voortbewegen. De Stichting verricht geen activiteiten die het plaatselijke taxibedrijf concurrentie aandoen.

Werving van fondsen

De werving van fondsen gebeurt vooral door het ‘verkopen’ van ruimte voor bedrijfslogo’s op de bus. Daarnaast wordt de stichting op beperkte schaal gesponsord. Verder wordt door de deelnemers een maandelijkse individuele contributie betaald.

Beheer van middelen

De middelen van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur zijn bescheiden en worden beheerd door de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur (ingeschreven RSIN 814503019). bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105394.De stichting beheert een tweetal bankrekeningen: NL91 RABO 0110 0973 94 en NL19 RABO 1023 5222 76, beide op naam van de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur.

Besteding van middelen

De besteding van middelen is uitsluitend gericht op het in bedrijf houden van een of meerdere aangepaste mini-bussen. Daarnaast zijn er beperkte uitgaven om de organisatie in stand te houden. De verantwoording van de bestedingen vindt plaats d.m.v. publicatie van de Jaarrekening op de website.

Rechtsvorm, inschrijving, fiscaal nummer, jaarverslagen en contactgegevens

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28105394, (RSIN 814503019) als de Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur.
Het correspondentieadres luidt Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven.
Aan (de leden van) het bestuur wordt geen bezoldiging toegekend.
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door:
Ton de Bruin (voorzitter),
Karin Born (secretaris)
Hans van Irsen (penningmeester)

De stichting publiceert jaarlijks haar balans en exploitatierekening uitsluitend via de website www.vervoervandeurtotdeur.nl.