Reglement deelnemers

  1. U moet woonachtig zijn in de Gemeente Bodegraven (‘tot rotonde Kerkweg/Buitenkerk’ en ‘tot Wierickerschans voor zowel Noord-als Zuidzijde’) en ouder zijn dan 65 jaar.
  2. U dient mobiel te zijn en in staat zelfstandig in en uit de te kunnen stappen.
  3. U gaat bij de eerste inschrijving een lidmaatschap aan voor tenminste één jaar.
  4. Het lidmaatschap kan na het in drie gestelde, alleen schriftelijk worden opgezegd met ingang van de volgende maand. De opzegging dient, behoudens dringende redenen, te geschieden voor de 15e van de maand en tegen inlevering van de lidmaatschapskaart. Opzegging na de 15e van de maand kan pas de daarop volgende tweede maand ingaan.

Hoe wordt men lid

5. U geeft een machtiging af voor automatische betaling van de contributie door ondertekening van een daartoe bestemd formulier. Hierbij geeft u tevens aan bekend te zijn met dit reglement.

6. U betaalt altijd een kwartaal vooruit, waarbij een deel van de maand als volle maand wordt aangemerkt.

7. Het lidmaatschap gaat in nadat de machtiging voor automatische betaling is ondertekend en bij de stichting is afgegeven.

8. De lidmaatschapskaart die u ontvangt moet in de bus op verzoek getoond kunnen worden.

Kosten

9. De contributie bedraagt € 6,00 per persoon per maand.(€ 5,00 voor leden die in een huurwoning wonen van Mozaïek Wonen)

10. U bent verplicht na opzegging, het lidmaatschapsbewijs terug te sturen of in te leveren bij het meldpunt Rijngaarde 1.

Wanneer bestelt men de bus

11. Tussen 09.30 en 12.30 uur kunt u het meldpunt in Rijngaarde bellen onder nummer 0172-614730 of bij het meldpunt zelf om één of meerdere afspraken te maken voor de volgende werkdag(en) met de vermelding van het tijdstip waarop u opgehaald wilt worden en naar welke bestemming u gebracht wilt worden en opgave van het tijdstip van de eventuele retour rit.

Een afspraak voor maandag dient u de vrijdag voorafgaand tussen 9.30 en 12.30 uur te maken.
Belt u na 12.30 uur dan kunnen geen aanvragen gehonoreerd worden.!

12. Het is ten alle tijde mogelijk dat aan een verzoek voor een rit niet kan worden voldaan, vanwege het grote aantal aanvragen.

13. Met de chauffeur of bijrijder kunt u geen afspraken maken.

14. De bus rijdt alleen in de gemeente Bodegraven tot aan rotonde ‘Kerkweg/Buitenkerk’ en ‘tot Wierickerschans voor zowel Noord- als Zuidzijde’.

15. De bus rijdt op vastgestelde tijden van maandag tot en met vrijdag iedere dag van 9.00 tot 17.00 uur.
Op zaterdag, zondag en feestdagen wordt er niet gereden.

16. De bus kan met een speling van 10 minuten voorrijden. u dient op tijd klaar te staan,
want de bus kan niet wachten.

Algemeen

17. Bij vragen, klachten of opmerkingen kunt u terecht bij het meldpunt in Rijngaarde 1, of telefonisch 0172-614730 van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 13.00 uur

18. In de bus mag niet worden gerookt en huisdieren worden niet toegelaten.

19. De bus is niet ingericht voor rolstoel vervoer.

20. Rollators mogen worden meegenomen, dit wel melden als u een rit opgeeft. !

21. De passagier is zelf verantwoordelijk voor het dragen van de veiligheidsgordel gedurende de rit..In geval van een ongeval met financiële gevolgschade, of anderszins en de veiligheidsgordels zijn niet gedragen, kan de stichting hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

22. Bij controle van de politie voor het niet dragen van de veiligheidsgordels, zijn de daaruit voort komende financiële kosten voor eigen rekening, u kunt geen verhaal halen bij de stichting.

23. De stichting behoudt zich het recht voor u bij ernstige misdragingen te royeren als lid.
Ernstige misdragingen zijn b.v. lichamelijk of psychisch geweld tegen medewerkers van de stichting, dronkenschap, het niet houden aan instructies van chauffeur of begeleider

24. Bovengenoemde regels gaan in op 1 november 2021. Indien nodig worden deze aangepast.