ANBI

Privacy

Bescherming van persoonsgegevens

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur, gevestigd
Rijngaarde 1, 2411 EV Bodegraven, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.vervoervandeurtotdeur.nl,  Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur
Rijngaarde 1
2411 EV Bodegraven 0172-614730

De heer J. Loef is de functionaris Gegevensbescherming van Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur. Hij is te bereiken via webmaster@vervoervandeurtotdeur.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten c.q. vrijwilliger bij ons bent en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over de planning van de vrijwilligersinzet

Geautomatiseerde besluitvorming
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de gegevens over de vrijwilligers en de cliënten zo lang zij vrijwilliger c.q. cliënt zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur verstrekt uitsluitend persoonsgegevens aan derden om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vervoervandeurtotdeur.nl.

Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Stichting Bodegraven Vervoer van Deur tot Deur neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@vervoervandeurtotdeur.nl